Zabudowania - Archiwum

Odnajdziesz tutaj informacje powiązane z zabudową miasta. Dowiesz się, jak w odpowiedni sposób dzielić przestrzeń miejską. Po tej lekturze będziesz wiedział jakie stosuje się sposoby budowania. Jeśli zastanawiałeś się nad konkretnymi strefami budowlanymi to dobrze trafiłeś. Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytania jak należy projektować bloki i parcele budowlane. Szczegółowo zostało opisane zagadnienie potrzeb miasta w zakresie zapotrzebowania na budynki użyteczności publicznej i zakładów produkcji.

12 lip 2016

Wybryki budownictwa

Choćby nawet drapacze chmur służyły tylko celom handlowym, to jednak trzeba je uważać za plagę ludzkości. W biurach i pracowniach przebywa przeciętnie więcej osób niż w mieszkaniach. Byłoby przeto błędem i niesprawiedliwością wydzielać tym ludziom mniej powietrza i światła, a byłoby to nie do uniknięcia na dolnych piętrach w ulicach ze zbyt wysokimi domami. Ponieważ […]
12 lip 2016

Budynki i zakłady, które powinny lub muszą być umieszczone na obwodzie miasta lub za miastem

Na obwodzie miasta powinny się znajdować: koszary, pola dla musztry, szpitale, domy dla nieuleczalnych i obłąkanych, przytuliska dla ubogich i sierot, fabryki (w odrębnych dzielnicach), jako też dworce zestawcze i towarowe. Ze względów na higienę, komunikację i przyjemność muszą być na krańcach miasta lub nawet za miastem cmentarze, szpitale epidemiczne, targowice na konie i bydło, […]
12 lip 2016

Jakich publicznych budynków, zakładów i urządzeń potrzebuje miasto?

Miasto potrzebuje najrozmaitszych publicznych budynków, zakładów i urządzeń. Nie jest rzeczą obojętną, gdzie one stoją na obszarze miasta, i wybór dla nich wymaga zastanowienia, przy czym trzeba uwzględnić jakość i cel budynków. Go do ich wymagań budowlanych, które można podzielić na trzy grupy, i co do ich położenia niechaj posłużą następujące uwagi. Budynki, których miejsce […]
12 lip 2016

Bloki i parcele budowlane

Poniżej przytoczone (podług Stübbena) wymiary mogą uchodzić za wymiary normalne dla bloków budowlanych. Przy tym głębokość zabudowania na parceli wynosi połowę głębokości bloków i jest mniejszym lub większym ułamkiem długości bloku. Dla domów czynszowych i handlowych Wielkość bloku; 60 m. głębokości, 120 m. długości, (a więc 1:2). Dla domów rodzinnych Wielkość bloku przy zwartym sposobie […]
12 lip 2016

Uboczne środowiska miasta

Stare miasto staje się za szczupłe jako wyłącznie środowisko; trzeba w innych połaciach miasta, które są często większe niż śródmieście, utworzyć również środowiska życia publicznego: środowiska uboczne lub dzielnicowe, które należy odpowiednio rozdzielić na obszarze miasta. Takiemu naturalnemu środowiskami będą parcele publiczne, przy których, albo w których pobliżu, umieścić należy budynki stanowiące środowisko miejskie drugiego […]
12 lip 2016

Strefy budowlane

Dla każdego sposobu zabudowania, względnie strefy budowlanej, należy wydać odpowiednie przepisy, co do granic maksimum zabudowania parcel i co do najmniejszej dopuszczalnej odległości budynków od siebie. Przy lanym systemie zabudowania nie powinna wzajemna odległość budynków być mniejszą niż 10 m. (czyli odległość od granicy parceli sąsiedniej wynosić powinna najmniej 5 m.). Stawianie wolno stojących budynków […]
12 lip 2016

Sposób budowania i strefy budowlane

Nie trzeba budować osady ludzkiej jednostajnie, szablonowo, a więc od końca do końca o domach równo wysokich i równo szerokich ulicach; nie odpowiadałoby to celowi, a byłoby brzydkie i nudne. W dobrze obmyślanym planie zabudowania musi obowiązywać ta główna zasada, że od gęsto zabudowanego śródmieścia gęstość zabudowania powinna ku krańcom nieznacznie się zmniejszać, a wreszcie […]
12 lip 2016

Podział miasta

Pierwszym i zasadniczym zadaniem jest stwierdzenie, do jakiego celu mają służyć poszczególne części miasta. Ze względu na to rozróżniać można w ogólności trzy rodzaje użytkowania: na mieszkania, na cele handlowe  i na zakłady przemysłowe, choć nie są wykluczone przy tym i inne rodzaje. W małych miastach nie zachodzi potrzeba tak ścisłego podziału, w mieście bardzo […]
12 lip 2016

Część ogólna

Sposób, w jaki miasto się zabudowuje, czyli raczej: rozbudowuje, ma olbrzymie znaczenie i niezmierną doniosłość dla jego rozwoju pod względem budowlanym, gospodarczym, społecznym i higienicznym. Każde miasto należy zabudować wedle dobrze obmyślanego planu, jak to już wyżej uzasadniliśmy. Oświadczyć się jednak należy stanowczo przeciw sposobowi zabudowania obszaru miejskiego, praktykowanemu niestety w wielu miastach. Mianowicie dąży […]