Kompozycja urbanistyczna cz. 7

Na przełomie Średniowiecza i czasów Odrodzenia miasto coraz bardziej ześrodkowuje na sobie oddziaływanie dawnych i nowych czynników życia publicznego. Bogacą się kupcy, wyrastają rody patrycjuszowskie, sięgające swymi bogactwami i wpływami do tronów książęcych i cesarskich i wyciągają rękę po rzymską tiarę.

W życiu kulturalnym bogato rozkwitającym w miastach, panują synowie rodów mieszczańskich; nauka i sztuka często niemal wyłącznych znajduje w nich uczniów, wyznawców i protektorów. Rozwój ekonomiczny miast i państw całych kierowany jest ich ręką. Baryczkowie w Warszawie i wybitni kupcy w Gdańsku nieraz służą kredytem królom; w Augsburgu potężny Fugger przyjmuje w swych świetlicach cesarza Karola V, w którego państwie «słonce nie zachodziło, gdyż władał połową Europy i olbrzymimi koloniami w obu Amerykach. Te jaskrawe objawy nowego życia miasta od razu odbijają się w jego budowie. Spośród skromnych jednolitych szeregów domostw średniowiecznych wyrastają pałace znakomitych rodów kupieckich.