13 lip 2016

Doprowadzenie wody

Aby zapewnić miastu dobrą wodę do picia, należy doprowadzić wodociągami najlepszą wodę źródlaną, o ile nie dostarczają dobrej wody studnie domowe lub zakłady do filtrowania jej z rzek. Miasto potrzebuje też wody do skrapiania ulic, zlewania trawników, spłukiwania wychodków i kanałów, przeto należy postarać się także o osobny wodociąg do tego użytku, jeżeli nie starczy […]
13 lip 2016

Sztuka budowania estetycznych miast

Sztuka budowania miast polega na tym, aby tworzyć piękno i zapobiegać brzydocie. Więcej niż gdziekolwiek indziej powinny tutaj wymagania piękna i wymagania praktyczności zestroić się w harmonijną całość, tj. piękny, całokształt miasta. Praktyczność polega na jak najlepszym wykonaniu projektu urządzeń komunikacyjnych, na rozmieszczeniu budynków odpowiadającym naturalnym warunkom i na zadośćuczynieniu wszelkim prawidłom higieny. Sztuka zaś […]
12 lip 2016

Wybryki budownictwa

Choćby nawet drapacze chmur służyły tylko celom handlowym, to jednak trzeba je uważać za plagę ludzkości. W biurach i pracowniach przebywa przeciętnie więcej osób niż w mieszkaniach. Byłoby przeto błędem i niesprawiedliwością wydzielać tym ludziom mniej powietrza i światła, a byłoby to nie do uniknięcia na dolnych piętrach w ulicach ze zbyt wysokimi domami. Ponieważ […]
12 lip 2016

Budynki i zakłady, które powinny lub muszą być umieszczone na obwodzie miasta lub za miastem

Na obwodzie miasta powinny się znajdować: koszary, pola dla musztry, szpitale, domy dla nieuleczalnych i obłąkanych, przytuliska dla ubogich i sierot, fabryki (w odrębnych dzielnicach), jako też dworce zestawcze i towarowe. Ze względów na higienę, komunikację i przyjemność muszą być na krańcach miasta lub nawet za miastem cmentarze, szpitale epidemiczne, targowice na konie i bydło, […]
12 lip 2016

Jakich publicznych budynków, zakładów i urządzeń potrzebuje miasto?

Miasto potrzebuje najrozmaitszych publicznych budynków, zakładów i urządzeń. Nie jest rzeczą obojętną, gdzie one stoją na obszarze miasta, i wybór dla nich wymaga zastanowienia, przy czym trzeba uwzględnić jakość i cel budynków. Go do ich wymagań budowlanych, które można podzielić na trzy grupy, i co do ich położenia niechaj posłużą następujące uwagi. Budynki, których miejsce […]
12 lip 2016

Bloki i parcele budowlane

Poniżej przytoczone (podług Stübbena) wymiary mogą uchodzić za wymiary normalne dla bloków budowlanych. Przy tym głębokość zabudowania na parceli wynosi połowę głębokości bloków i jest mniejszym lub większym ułamkiem długości bloku. Dla domów czynszowych i handlowych Wielkość bloku; 60 m. głębokości, 120 m. długości, (a więc 1:2). Dla domów rodzinnych Wielkość bloku przy zwartym sposobie […]
12 lip 2016

Uboczne środowiska miasta

Stare miasto staje się za szczupłe jako wyłącznie środowisko; trzeba w innych połaciach miasta, które są często większe niż śródmieście, utworzyć również środowiska życia publicznego: środowiska uboczne lub dzielnicowe, które należy odpowiednio rozdzielić na obszarze miasta. Takiemu naturalnemu środowiskami będą parcele publiczne, przy których, albo w których pobliżu, umieścić należy budynki stanowiące środowisko miejskie drugiego […]
12 lip 2016

Strefy budowlane

Dla każdego sposobu zabudowania, względnie strefy budowlanej, należy wydać odpowiednie przepisy, co do granic maksimum zabudowania parcel i co do najmniejszej dopuszczalnej odległości budynków od siebie. Przy lanym systemie zabudowania nie powinna wzajemna odległość budynków być mniejszą niż 10 m. (czyli odległość od granicy parceli sąsiedniej wynosić powinna najmniej 5 m.). Stawianie wolno stojących budynków […]
12 lip 2016

Sposób budowania i strefy budowlane

Nie trzeba budować osady ludzkiej jednostajnie, szablonowo, a więc od końca do końca o domach równo wysokich i równo szerokich ulicach; nie odpowiadałoby to celowi, a byłoby brzydkie i nudne. W dobrze obmyślanym planie zabudowania musi obowiązywać ta główna zasada, że od gęsto zabudowanego śródmieścia gęstość zabudowania powinna ku krańcom nieznacznie się zmniejszać, a wreszcie […]
12 lip 2016

Podział miasta

Pierwszym i zasadniczym zadaniem jest stwierdzenie, do jakiego celu mają służyć poszczególne części miasta. Ze względu na to rozróżniać można w ogólności trzy rodzaje użytkowania: na mieszkania, na cele handlowe  i na zakłady przemysłowe, choć nie są wykluczone przy tym i inne rodzaje. W małych miastach nie zachodzi potrzeba tak ścisłego podziału, w mieście bardzo […]